بهسازی لرزه ای


ایران کشوری است لرزه خیز که بر روی کمربند لرزه ای آلپ - هیمالیا قرار گرفته است. کشور ما همواره در طول تاریخ، شاهد زلزله هایی نیرومند بوده و همواره خسارتهای جانی و مالی زیادی را این پدیده طبیعی متحمل شده است. تجربه زلزله های گذشته در ایران بیانگر این نکته است که مهم ترین عامل بروز خسارت های فراوان اقتصادی و تلفات انسانی آسیب پذیری بالای ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی می باشد و در این میان با توجه به حجم گسترده ساختما نهای بنایی و وجود ضعف های فنی و اجرایی در آنها ، می توان عامل اصلی بروز خسارت در زلزله را آسیب پذیری بالای ساختمان های بنایی عنوان کرد. این در حالی است که تجربه همین زلزله ها نشان میدهد که ساختمانهای با مصالح بنایی که حداقل های ضوابط آیین نامه ای را رعایت نموده اند، رفتار بسیار مناسبی از خود نشان داده اند. ولی متأسفانه حجم ساختمانهای ساخته شد? مطابق استاندارد در مقابل ساختمانهای غیر استاندارد زیاد نیست و ساختمانهای مهم زیادی همچون مدارس، مساجد و غیره وجود دارند که ضوابط استاندارد 2800 را برآورده نمی سازند و نیاز به بهسازی دارند.
امروزه بعضاً به دلیل ساخت سازهای غیراصولی و بی کیفیت، مسأله بهسازی نه تنها در مورد ساختمان های قدیمی و مصالح بنایی، بلکه ساختمان های جدید و با عمر نچندان زیاد نیز موضوعیت پیدا کرده است؛ تا جایی که به قول مرحوم دکتر قالیبافیان اگر قرن بیستم را قرن ساخت و ساز بدانیم، قرن بیست و یکم را باید «قرن بهسازی» دانست.
لذا به دلیل اهمیت موضوع بهسازی، گروه مهندسین داریان با تکیه بر پشتوانه علمی و اجرایی خود، پروژه های بزرگ و کوچک بسیاری را در این زمینه بخصوص در بافت های فرسوده شهری و پروژه های انبوه سازی با موفقیت به اتمام رسانده است. این گروه در هر پروژه بهسازی براساس ارزیابی کمی و کیفی از وضعیت موجود پروژه، طرح بهسازی و روش اجرای خود را ارائه می نماید.
 

 


پروژه‌های مرتبط:

عضویت در خبرنامه داریان